Algemene voorwaarden van:

Trend Brands B.V.
Sloterweg 796
1066 CN Amsterdam

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 68314760

  
Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Trend Brands B.V. handelend onder de naam Kappers Only
en/of kappersonly, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de “leverancier”.

2.     De koper zal verder worden aangeduid als de “wederpartij”.

3.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of via de webshop.

4.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.

6.     Indien de leverancier deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De leverancier hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw te
r hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

7.     Alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn vallen expliciet buiten het door Rijksoverheid gedefinieerde ‘Kopen op afstand’ ter bescherming van consumenten.

 
Artikel 2:             Totstandkoming overeenkomsten

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de leverancier gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     Indien de wederpartij zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan de leverancier een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de leverancier eerst al of niet gedeeltelijk aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3.     De leverancier is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de leverancier - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4.     Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst worden van toepassing vanaf het moment dat deze aan de wederpartij kenbaar zijn gemaakt.

 
Artikel 3:             Aanbiedingen, offertes, prijzen
  
1.     Alle aanbiedingen c.q. offertes van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de leverancier het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.     De in de webshop en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Eventuele kosten zoals hier genoemd worden in de webshop weergegeven bij afronding van het bestelproces.

 
3.     Een samengestelde prijsopgave verplicht de leverancier niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een
(overeenkomstig) deel van de prijs.

4.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de leverancier gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5.     Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6.     Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de leverancier zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7.     De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van de leverancier en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de leverancier te worden geretourneerd.

8.     Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de leverancier (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door de leverancier ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4:             Inschakeling derden
  
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de leverancier het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de leverancier.

 
Artikel 5:             Verplichtingen van de wederpartij
  
1.     De wederpartij dient er voor te zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig op de door de leverancier gewenste wijze aan de leverancier verstrekt en dat deze gegevens juist en volledig zijn.

2.     Alle door de leverancier geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van de leverancier of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.

 
Artikel 6:             Levering, leveringstermijnen
  
1.     Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de leverancier zijn leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2.     De leverancier is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door de leverancier kan worden gefactureerd.

3.     Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de wederpartij de te leveren zaken in ontvangst krijgt.

4.     Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de leverancier te bepalen wijze. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending c.q. het transport.

5.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is de leverancier gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de leverancier binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.

6.     Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. De leverancier heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor de leverancier een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en renten voortvloeit.

7.     Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.

8.     De leverancier kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat hij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

 
Artikel 7:             Emballage
  
1.     Indien de zaken door de leverancier worden geleverd in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van de leverancier. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.

2.     De leverancier is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij Franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is de leverancier verplicht deze emballage terug te nemen en zal de leverancier de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren.

3.     Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

4.     Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, is de leverancier gerechtigd de emballage niet terug te nemen. De leverancier kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.

5.     Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft de leverancier de emballage niet terug te nemen en is hij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

 
Artikel 8:             Klachten en retourzendingen
  
1.     De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de leverancier te melden.

2.     Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3.     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de leverancier is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

4.     Bestelde zaken worden in de bij de leverancier voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de leverancier. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

5.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.     De wederpartij dient de leverancier in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de leverancier te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

7.     In alle gevallen geschiedt retourzending slechts na akkoord van leverancier op een door de leverancier te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

8.     Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

9.    Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

10.  Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

11.  Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verpakkingsvariaties, emballage en gebruikte taal op de (stuks-) verpakking.

 
Artikel 9:             Garanties
  
1.     De leverancier zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2.     Indien voor de door leverancier geleverde zaken door de fabrikant of toeleverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

3.     De leverancier garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

4.     Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de leverancier kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op maximaal de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van de leverancier. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
  
   
Artikel 10:           Aansprakelijkheid
  
1.     Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de leverancier gegeven garanties aanvaardt de leverancier geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de leverancier slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien de leverancier aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de leverancier te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de leverancier niet uitkeert of de schade niet onder een door de leverancier gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de leverancier beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5.     De wederpartij dient de leverancier uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6.     De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch de leverancier op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a.   door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de leverancier verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

b.   door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

c.   door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de leverancier verstrekte gegevens;

d.   door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e.     doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de leverancier.

7.     De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 6 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

8.     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de leverancier of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de leverancier de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 
Artikel 11:           Betaling
  
1.     De leverancier is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor
betaling van de wederpartij te verlangen.

2.     Betaling dient direct bij bestelling te geschieden middels de door leverancier in de webshop aangeboden methoden. Indien nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen leverancier en wederpartij dient de betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de leverancier een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4.     Indien na aanmaning door de leverancier betaling alsnog uitblijft, is de leverancier bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5.     De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

   1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
   2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
   3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
   4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6.     Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de leverancier gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de leverancier gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

8.     Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de leverancier eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9.     Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de leverancier ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.  De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de leverancier te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de leverancier. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 
Artikel 12:           Eigendomsvoorbehoud
  
1.     De leverancier behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen jegens de leverancier heeft voldaan.

2.     De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.     Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4.     Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

5.     Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

6.     De wederpartij is verplicht de leverancier direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7.     De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de leverancier te bewaren.

8.     De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de leverancier op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9.     Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de leverancier en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.


Artikel 13:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
  
1.     Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de leverancier gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

   1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
   2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
   3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
   4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
   5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.     Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

3.     De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 
Artikel 14:           Overmacht
  
1.     Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de leverancier is de leverancier gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht aan de zijde van de leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de leverancier, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de leverancier.

3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de leverancier en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4.     Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de leverancier tot aan dat moment na te komen.

 
Artikel 15:           Annulering, opschorting
  
1.     Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de leverancier een door de leverancier nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de leverancier gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De leverancier is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2.     De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de leverancier vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.


3.     De leverancier is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4.     Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is de leverancier gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De leverancier is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

5.     Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de leverancier te vergoeden.

 
Artikel 16:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  
1.     Op de tussen de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de leverancier is gevestigd, zij het dat de leverancier altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de leverancier gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 8 mei 2017