Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kappersonly.nl. KappersOnly is een merknaam van Trend Brands BV.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden en/of besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website/webshop

Trend Brands BV heeft bij de samenstelling, ontwikkeling, de opgenomen informatie en het onderhoud van deze website grote zorgvuldigheid betracht en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. De via deze website verspreide informatie is slechts algemeen informerend van aard. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Trend Brands BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Trend Brands BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Trend Brands BV garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker/gebruiker gewenste doel. Trend Brands BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Trend Brands BV op geen enkele wijze verantwoordelijk is en betekent niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Trend Brands BV worden aanbevolen. Trend Brands BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, gebruik, inhoud en/of juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert of links die verwijzen naar deze website. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Trend Brands BV de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. De informatie op dergelijke websites is door Trend Brands BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

Trend Brands BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trend Brands BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Trend Brands BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.